L G B T Tiêm Hoocmon nam có tác dụng gì? Giá bao nhiêu? Tiêm ở đâu?